POIR 3.2.1 Badania na rynek

POIR 3.2.1 BADANIA NA RYNEK 

I Typy projektów (ogólny dla MŚP) mogące uzyskać dofinansowanie:

 • projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
 • przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, eksperymentalne prace rozwojowe lub usługi doradcze,
 • preferencyjnie traktowane będą projekty z zakresu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

II Typy projektów (dedykowany średnim miastom) mogące uzyskać dofinansowanie: 

 • projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
 • przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, eksperymentalne prace rozwojowe lub usługi doradcze.
 • Dofinansowanie w konkursie jest przeznaczone wyłącznie dla projektów realizowanych na terenie miast średnich: lista średnich miast

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • konkurs typ I- 750 mln PLN,
 • konkurs typ II - 400 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • dla średnich przedsiębiorstw: 10 000 000 PLN
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw: 5 000 000 zł

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 20 mln PLN, w tym 450 tys. PLN na prace rozwojowe i 500 tys. PLN na usługi doradcze.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej wysokość dofinansowania zgodna jest z mapą pomocy regionalnej, czyli: mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą maksymalnie starać się o 70%, średnie o 60%, a inne niż MŚP o 50%.
 • W ramach prac rozwojowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa: 45%, średnie przedsiębiorstwa: 35%.
 • W ramach usług doradczych: dla każdego rodzaju beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 50%.

Przykładowy katalog kosztów kwalifikowanych:

Regionalna Pomoc Inwestycyjna:

 • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • koszty rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 • koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1, 3, 5, nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt 1 i 5 może wynosić maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowanych.

Prace rozwojowe:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 • koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Usługi doradcze:

 Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.Usługi  doradcze  nie mogą  mieć  charakteru  ciągłego  ani  okresowego,  nie  mogą  być  też  związane  z  bieżącą działalnością  operacyjną  MŚP,  w  szczególności  w  zakresie  doradztwa  podatkowego,  stałej obsługi prawnej lub reklamy. 

Fiszki archiwalne: POIR 3.2.1 typ I

               POIR 3.2.1 typ II 


Żródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2017.
Harmonogram naborów na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2017.
Regulaminy konkursu w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, 2017.