POIR 3.2.1 Badania na rynek

POIR 3.2.1 BADANIA NA RYNEK 
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

Typy  projektów mogące uzyskać dofinansowanie w konkursie nr 1:

 • projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
 • przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, eksperymentalne prace rozwojowe lub usługi doradcze,
 • preferencyjnie traktowane będą projekty z zakresu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Typy  projektów mogące uzyskać dofinansowanie w konkursie dla elektromobliności:

1)    projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,

2)    projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji
 siecią elektroenergetyczną,

3)    projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,

4)    projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Konkurs zakończony. Kolejne dwa konkursy (typ I - ogólny, typ II - konkurs dedykowany średnim miastom) planowane są od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE:

 • konkurs nr 1 - 50 mln PLN,
 • konkurs dla elektromobilności- 750 mln PLN

BENEFICJENCI:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

MINIMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 • konkurs nr 1- 10 mln PLN,
 • konkurs dla elektromobilności - 5 mln PLN

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

20 mln PLN, w tym:

 • 450 tys. PLN na prace rozwojowe 
 • 500 tys. PLN na usługi doradcze.

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY:

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej wysokość dofinansowania zgodna jest z mapą pomocy regionalnej, czyli:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą maksymalnie starać się o 70%,
 • średnie o 60%,
 • a inne niż MŚP o 50%

W ramach prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa: 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 35%.

W ramach usług doradczych:

 • dla każdego rodzaju beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 50%.
PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

Regionalna Pomoc Inwestycyjna:

 • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • koszty rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 • koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1, 3, 5, nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt 1 i 5 może wynosić maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowanych.

Prace rozwojowe:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 • koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Usługi doradcze:

 Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.Usługi  doradcze  nie mogą  mieć  charakteru  ciągłego  ani  okresowego,  nie  mogą  być  też  związane  z  bieżącą działalnością  operacyjną  MŚP,  w  szczególności  w  zakresie  doradztwa  podatkowego,  stałej obsługi prawnej lub reklamy. 

Więcej informacji znajduje się w fiszce:  POIR 3.2.1 konkurs nr 1 oraz  POIR 3.2.1 konkurs dla elektromobliności (fiszki archiwalne)

Nowe fiszki pojawią się po ogłoszeniu kolejnych naborów w sierpniu 2017. 


Żródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2017.
Harmonogram naborów na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 08 czerwca 2017.
Regulamin konkursu w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, 8 luty 2017.